Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: Een natuurlijk persoon of een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: SCALASOL
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

SCALASOL®

Adres algemene voorwaarden

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van SCALASOL en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SCALASOL en de consument/bedrijf.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de website van SCALASOL zijn in te zien en dat SCALASOL deze, op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordt toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven hoe van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder afwijkende voorwaarden zal plaatsvinden, wordt dit nadrukkelijk in de offerte vermeld.

2. Een aanbieding (offerte) bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de consument mogelijk te maken. Als SCALASOL afbeeldingen vertoond zijn deze een waar-

heidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden SCALASOL niet. Bij twijfel  adviseert SCALASOL u altijd eerst een sample op te vragen.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

– de termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn waarbinnen SCALASOL de prijsafspraak garandeert;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het  reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SCALASOL ogenblikkelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SCALASOL is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SCALASOL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt SCALASOL voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch wenst te betalen via Mollie (Betaalprovider), zal SCALASOL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. SCALASOL behoudt zich het recht voor – binnen wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SCALASOL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. SCALASOL zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op elektronische wijze verstrekken zodat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

a. het bezoekadres van de vestiging van SCALASOL waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,

tenzij SCALASOL deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de levertijd meer dan 1 week (7 werkdagen) bedraagt.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan SCALASOL bekend gemaakte verantwoordelijke. Na het ontbinden heeft de consument nogmaals een periode van 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan  SCALASOL retourneren, conform de door SCALASOL verstrekte duidelijke  en redelijke instructies.

ARTIKEL 7 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. Maatwerk producten kunnen niet geretourneerd worden.

2. SCALASOL kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien SCALASOL dit duidelijk in de aanbieding vermeld heeft dat het maatwerk betreft, en dit tijdig voor de overeenkomst, heeft vermeld.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door SCALASOL tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop SCALASOL geen invloed heeft;

4. Indien bij een besteld product de aanduiding op maat gesneden wordt weergegeven of dat er een losse order wordt uitgevoerd met op maat  gesneden formaten en daardoor heel specifiek voor die consument zijn vervaardigd, vervalt elk recht op herroeping.

ARTIKEL 8 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal SCALASOL dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, (exclusief de gemaakte verzendkosten van de eerste zending) terugbetalen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de

prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan SCALASOL producten

of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar SCALASOL geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt in de aanbieding van te voren gemeld.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

SCALASOL staat er voor in dat de producten  voldoen aan de tot stand gekomen overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

SCALASOL staat er niet voor in wanneer haar producten voor ander dan normaal gebruik worden aangewend.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. SCALASOL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Afwijkingen van maximaal 3mm zijn toegestaan in teveel of tekort gesneden formaten van de rollengtes, rolbreedtes & op maat producten.

Deze vallen buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SCALASOL kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SCALASOL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

SCALASOL tracht alle bestellingen binnen 5 werkdagen, mits op voorraad, uit te leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal SCALASOL het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SCALASOL zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Binnen 5 dagen zal worden gemeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd.

Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

6. De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd ver-

stuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant. Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kan de consument nimmer meer de schade verhalen bij SCALASOL. In geval van schade dient de consument het pakket te weigeren om voor schade-

vergoeding in aanmerking te komen. De consument dient de koerier bij weigering ook direct de rede aan te geven van weigering en SCALASOL schriftelijk of per e-mail te informeren, inclusief foto’s van de beschadigde verzendverpakking.

ARTIKEL 12 – BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen per ommegaande via de betaalprovider aan SCALASOL te worden voldaan.

2. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Of via de door Mollie aangeboden betaalmogelijkheden. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden.

3. Bij het permanent niet aannemen/weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten (€7,50) ook verzendkosten berekend. Crediteringen worden binnen 30 dagen overgemaakt.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SCALASOL te melden.

5. In geval van wanbetaling van de consument heeft SCALASOL het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SCALASOL, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij SCALASOL ingediende klachten worden binnen een termijn van 8 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SCALASOL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen SCALASOL en de consument waar-op deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 – GEBRUIK

Raamfolies / Statische folies / Stickers;

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker (consument) om voor het gebruik te controleren of de ondergrond geschikt is om het bestelde product op aan te brengen. Te denken valt aan het soort glas, kunststof of andere dragers. Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in. De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden opgevolgd te worden. De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minimaal 2 weken door gedroogd te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van interieur stickers/folies.

Glas moet vet- en vuil vrij zijn. Er dient notitie te worden genomen op welke glassoort er geplakt wordt. Uw glasleverancier of aannemer kan u die informatie verschaffen. Exterieur folies dienen bij een minimale dagtemperatuur van 15°C (graden) aangebracht te worden. SCALASOL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ruitbreuk wanneer niet-geschikte folie op het glas wordt aangebracht. Ook niet wanneer geschikte folie op ouder glas wordt aangebracht. Ouder glas kan na verloop van tijd haarscheurtjes vertonen die door de verandering van temperatuur door de aangebrachte folie kunnen doorscheuren. Ook niet als de folie verkeerd wordt toegepast (bijv. gedeeltelijk beplakken van het glas) SCALASOL is ook niet aansprakelijk als de ondergrond van oudere kunststof ramen en daken dusdanig verweerd zijn dat de folie onvoldoende lijmkracht kan opbouwen op de verweerde toplaag en kan leiden tot loslating van de folie. SCALASOL is ook niet aansprakelijk als verkleuring van goederen ontstaat terwijl er toch een UV werende raamfolie gebruikt is, naast de UV straling veroorzaakt ook infrarood-straling verkleuring. SCALASOL is ook niet aansprakelijk als de gebruikte folie niet het gewenste resultaat oplevert. De folies zijn dusdanig getest dat de te verwachten effecten kunnen worden gegarandeerd. Vaak zijn neven omstandigheden de oorzaak van deze tegenvallende effecten van de folie. (Bijv. slecht geisoleerde daken, muren etc.) Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen voorbeelden in boeken of afbeeldingen in de webshop of toegezonden samples kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen. Aan berekeningen die door SCALASOL zijn uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan SCALASOL heeft verricht, blijven de goederen en/of materialen eigendom van SCALASOL. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaningen gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de afnemer over.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

SCALASOL is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

SCALASOL is nimmer aansprakelijk voor door de klant verkeerd uitgevoerde montages van haar producten of verkeerd gebruik van gereedschappen.

SCALASOL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfs stillegging, vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van SCALASOL. SCALASOL levert alleen artikelen uit de webshop, als serviceverlening stuurt SCALASOL de offerteaanvraag voor montage door naar een montagebedrijf in de regio. Dit bedrijf verleent volledig zelfstandig en onder eigen verantwoording deze montagedienst. Er is geen sprake van onderaanneming en SCALASOL is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade of misstanden in de breedste zin van het woord die door dit bedrijf veroorzaakt zijn. De klant is vrij om met dit bedrijf zaken te doen.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SCALASOL ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SCALASOL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SCALASOL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 19 – VERWERKING PRIVACYGEGEVENS

Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt SCALASOL om de persoonsgegevens van de consument  te verstrekken. Daarnaast kan SCALASOL, deze gevens gebruiken om de consument te informeren over haar producten. Mocht de consument geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kan de consument dit melden aan: [email protected] of bij het invullen van het digitale  bestelformulier. De persoonsgegevens zullen met de grootste zorg worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

iDEAL PayPal MasterCard Visa Bancontact Maestro Belfius American Express Giropay EPS KBC Klarna Pay Later Cartes Bancaires SOFORT Banking
Mijn account
U bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te kunnen maken. Of maak nu een account aan.
Taal & Valuta
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Zoek resultaten
Geen producten gevonden...